De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers of browsers die deze website bezoeken. DVDVideoSoft.Best (hierna te noemen: "DVDVideoSoft") verleent u het recht om materialen te openen en te downloaden, inclusief maar niet beperkt tot de software, bestanden, afbeeldingen of persberichten, van de Site uitsluitend voor uw individuele en niet-commerciële gebruik op voorwaarde dat u het auteursrecht en andere eigendomsvermeldingen bij de originele materialen of eventuele kopieën van de materialen behoudt. Elk gebruik van de download voor openbare distributies, commerciële doeleinden of andere doeleinden van welke aard dan ook op andere websites, in een netwerkomgeving of op vliegtuigmedia is verboden. Alle uitgaven van de materialen op de site zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik van de materialen, de lay-out en het ontwerp van de webpagina kan een schending betekenen van het auteursrecht, het merkenrecht of andere relevante wetten. Met betrekking tot elk gedrag van het schenden van de bepalingen, zal DVDVideoSoft het recht hebben om wettelijke en billijke rechtsmiddelen aan te wenden.

1. Disclaimer

Met betrekking tot de materialen en informatie die op de website staan, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, standpunten, recensies, webpagina's of links, geeft DVDVideoSoftg geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, toereikendheid en betrouwbaarheid van dergelijke materialen en inhoud, ondanks haar pogingen om accurate materialen en informatie op de Site aan te bieden. Alle materialen die zijn gedownload of op andere wijze zijn verkregen door het gebruik van de Site worden gedaan op uw eigen discretie en risico en u bent zelf verantwoordelijk voor enige infectie van uw computersysteem of verlies van gegevens die voortvloeit uit het downloaden van dergelijke materialen of het gebruik van de Site.

DVDVideoSoftdefinitief wijst elke verantwoordelijkheid van fouten of weglating van de inhoud op de Site en elke expliciete of impliciete garantie voor de materialen en informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot de garanties met betrekking tot eigendom, niet-inbreuk op de rechten van een derde partij, kwaliteit, en het hebben van geen computervirus. DVDVideoSoft kan wijzigingen aanbrengen in de inhoud van de website op elk gewenst moment zonder enige kennisgeving, bezoek de Site om toegang te krijgen tot de up-to-date informatie.

DVDVideoSoft vermeldt de producten of oplossingen die worden geleverd door andere bedrijven dan DVDVideoSoftop de Site alleen voor het verstrekken van gerelateerde informatie, en een dergelijke vermelding betekent niet dat DVDVideoSoft dergelijke producten of oplossingen erkent of aanbeveelt.

2. Gebruik van Software

Alle software die beschikbaar is om te worden gedownload of gebruikt van deze Site is het auteursrechtelijk beschermde werk van DVDVideoSoft. Het gebruik van de software is onderhevig aan de voorwaarden en condities van de licentie-overeenkomst, die wordt begeleid of is inbegrepen in het pakket van de software of andere toepasselijke licentie-overeenkomsten ondertekend door en tussen u en DVDVideoSoft(‖"Licentie-overeenkomst"). U moet alle voorwaarden en bepalingen van een dergelijke licentieovereenkomst lezen en accepteren voordat u de software gebruikt. Elk gebruik, reproductie of distributie van de software dat niet in overeenstemming is met de Licentieovereenkomst is impliciet verboden.

De software wordt alleen gegarandeerd, indien überhaupt gegarandeerd, volgens de bepalingen en voorwaarden van de licentieovereenkomst. Behalve zoals gegarandeerd in de licentieovereenkomst, wijst DVDVideoSoft alle garanties en voorwaarden met betrekking tot de software af, inclusief alle geïmpliceerde garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel of niet-inbreukmakendheid.

3. Feedback

Alle opmerkingen of materialen verzonden naar DVDVideoSoft, inclusief maar niet beperkt tot feedback, zoals vragen, opmerkingen, suggesties of enige gerelateerde informatie met betrekking tot de software, deze website of enige andere producten, programma's of diensten van DVDVideoSoft (hierna te noemen "Feedback"), worden geacht niet-vertrouwelijk te zijn. DVDVideoSoft heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke feedback en is vrij om de feedback te reproduceren, gebruiken, openbaar te maken, tentoon te stellen, weer te geven, te transformeren, afgeleide werken te maken en te distribueren naar anderen zonder beperking en is vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken in dergelijke feedback te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten die dergelijke feedback bevatten.

4. Copyright-verklaring

Alle materialen, producten en diensten die op de Site worden behandeld, worden beschermd door de Auteurswet. DVDVideoSoft bezit alle auteursrechten tenzij anders vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DVDVideoSoft mag de inhoud van de Site niet worden gekopieerd, gedistribueerd, gefotokopieerd, afgespeeld, gekoppeld of verzonden met superlinks of worden gebruikt voor enig ander commercieel doel door enig persoon op welke wijze dan ook, tenzij anderszins gedownload of afgedrukt voor niet-commercieel en individueel gebruik.Alle logo's, handelsmerken, paginakopteksten, afbeeldingen, splash screen en graphics weergegeven op deze Site zijn dienstmerken, en/of trade dress van DVDVideoSoft. Behalve zoals expliciet toegestaan hierin, is het niet toegestaan enig merk te laten circuleren in welke vorm of op welke wijze dan ook door een individu of een entiteit.

5. Algemeen

DVDVideoSoft kan deze Voorwaarden te allen tijde herzien zonder verdere kennisgeving en u dient deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om de nieuwste Voorwaarden te bekijken, omdat de Voorwaarden de gehele overeenkomst vormen tussen u en DVDVideoSoft en bindend zijn voor uw gebruik van deze Site, en alle eerdere overeenkomsten tussen u en DVDVideoSoft met betrekking tot uw gebruik van deze Site vervangen. Indien een bepaling van de Voorwaarden ongeldig wordt verklaard door een wet, regel, bevel of voorschrift van een overheid, zal een dergelijke ongeldigheid geen invloed hebben op de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van de Voorwaarden. Door toegang tot deze site gaat u ermee akkoord DVDVideoSoft, zijn filialen en hun functionarissen, directeuren, agenten en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief honoraria van advocaten, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruikersinhoud, gebruik van de Site, of schending van een van de Voorwaarden.

6. Contactinformatie

Als u vragen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden of andere vragen, neem dan contact op met DVDVideoSoft via de Contact pagina op de Site.