Användarvillkoren ska gälla för alla användare eller webbläsare som besöker denna webbplats. DVDVideoSoft.Best (\"DVDVideoSoft\") ger dig rätt att få tillgång till och ladda ner material, inklusive men inte begränsat till programvara, filer, bilder eller pressmeddelanden, från webbplatsen enbart för din individuella och icke-kommersiella användning på villkor att du behåller upphovsrätten och andra meddelanden om äganderätt som är knutna till originalmaterialet eller eventuella kopior av materialet. All användning av nedladdningen för offentlig distribution, kommersiella ändamål eller andra ändamål av alla slag på andra webbplatser, nätverksdatormiljöer eller plana medier är förbjuden. Alla utgåvor av materialet på webbplatsen är upphovsrättsligt skyddade. All otillåten användning av material, webbsidans layout och utformning kan bryta mot upphovsrättslagen, varumärkeslagen eller andra relevanta lagar. När det gäller varje beteende som bryter mot bestämmelserna ska DVDVideoSoft ha rätt att vidta rättsliga och rättvisa åtgärder.

1. Ansvarsfriskrivning

När det gäller det material och den information som omfattas av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till texter, bilder, synpunkter, recensioner, webbsidor eller länkar, ger DVDVideoSoft ingen garanti för riktigheten, fullständigheten, tillräckligheten och tillförlitligheten av sådant material och innehåll, trots dess försök att tillhandahålla korrekt material och information på webbplatsen. Allt material som laddas ner eller på annat sätt erhålls genom användning av webbplatsen sker efter eget gottfinnande och på egen risk, och du är ensam ansvarig för all infektion av ditt datorsystem eller förlust av data som följer av nedladdning av sådant material eller användning av webbplatsen.

DVDVideoSoft avvisar definitivt allt ansvar för fel eller brister i innehållet på webbplatsen och alla uttryckliga eller underförstådda garantier för material och information, inklusive men inte begränsat till garantier som rör äganderätt, icke-intrång i tredje parts rättigheter, kvalitet och avsaknad av datavirus. DVDVideoSoft kan när som helst göra ändringar i innehållet på webbplatsen utan föregående meddelande, besök webbplatsen för att få tillgång till aktuell information.

DVDVideoSoft nämner produkter eller lösningar som tillhandahålls av andra företag än DVDVideoSoftpå webbplatsen endast för att tillhandahålla relaterad information, och ett sådant omnämnande innebär inte att DVDVideoSoft erkänner eller rekommenderar sådana produkter eller lösningar.

2. Användning av programvara

All programvara som kan laddas ner eller användas från denna webbplats är DVDVideoSofts upphovsrättsligt skyddade verk. Användningen av programvaran omfattas av villkoren i licensavtalet som följer med eller ingår i paketet med programvaran eller andra tillämpliga licensavtal som undertecknats av och mellan dig och DVDVideoSoft (\"Licensavtal\"). Du måste läsa och acceptera alla villkor i ett sådant licensavtal innan du använder programvaran. All användning, reproduktion eller distribution av programvaran som inte är i enlighet med licensavtalet är underförstått förbjuden.

Programvaran garanteras, om den överhuvudtaget garanteras, endast i enlighet med villkoren i licensavtalet. Med undantag för vad som garanteras i licensavtalet frånsäger sig DVDVideoSoft alla garantier och villkor med avseende på programvaran, inklusive alla underförstådda garantier och villkor om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, äganderätt eller icke överträdelse.

3. Återkoppling

Alla kommentarer eller material som skickas till DVDVideoSoft, inklusive men inte begränsat till återkoppling, såsom frågor, kommentarer, förslag eller annan relaterad information om programvaran, denna webbplats eller andra produkter, program eller tjänster från DVDVideoSoft (\"Återkoppling\"), ska betraktas som icke-konfidentiella. DVDVideoSoft har inga skyldigheter av något slag med avseende på sådan återkoppling och får fritt reproducera, använda, avslöja, visa, omvandla, skapa derivat och distribuera återkopplingen till andra utan begränsning och får fritt använda idéer, koncept, know-how eller tekniker som ingår i sådan återkoppling i vilket syfte som helst, inklusive men inte begränsat till att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som innehåller sådan återkoppling.

4. Förklaring om upphovsrätt

Allt material, alla produkter och alla tjänster på webbplatsen är skyddade av upphovsrättslagen. DVDVideoSoft äger alla upphovsrätter om inget annat anges. Utan föregående skriftligt tillstånd från DVDVideoSoft får innehållet på webbplatsen inte kopieras, distribueras, fotokopieras, spelas upp, länkas eller överföras med superlänkar eller användas i något annat kommersiellt syfte av någon person på något sätt, om det inte på annat sätt laddas ner eller skrivs ut för icke-kommersiellt och individuellt bruk.Alla logotyper, varumärken, sidhuvuden, bilder, startskärmar och grafik som visas på webbplatsen är DVDVideoSofts servicemärken och/eller handelsbeteckningar. Med undantag för vad som uttryckligen tillåts här, är det inte tillåtet att sprida något av märket i någon form eller på något sätt av någon enskild person eller enhet.

5. Allmänt

DVDVideoSoft kan revidera dessa villkor när som helst utan ytterligare meddelande och du bör besöka denna sida från tid till annan för att läsa de senaste villkoren eftersom villkoren utgör hela avtalet mellan dig och DVDVideoSoft och är bindande för din användning av denna webbplats och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och DVDVideoSoft som rör din användning av denna webbplats. Om någon bestämmelse i villkoren anses ogiltig enligt lag, regel, order eller förordning från någon myndighet, ska en sådan ogiltighet inte påverka verkställbarheten av andra bestämmelser i villkoren. Genom att gå in på denna webbplats samtycker du till att försvara, ersätta och hålla DVDVideoSoft, dess dotterbolag och deras tjänstemän, direktörer, agenter och anställda skadeslösa från och mot alla anspråk, förluster, skador, ansvar, kostnader och utgifter, inklusive advokatkostnader, som uppstår till följd av eller är relaterade till ditt användarinnehåll, din användning av webbplatsen eller överträdelse av något av villkoren.

6. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om dessa användarvillkor eller andra frågor kan du kontakta DVDVideoSoft på sidan Kontakta oss på webbplatsen.