Warunki użytkowania odnoszą się do wszystkich użytkowników lub przeglądarek uzyskujących dostęp do tej witryny. DVDVideoSoft.Best (DVDVideoSoft) udziela użytkownikowi prawa dostępu i pobierania materiałów, w tym między innymi oprogramowania, plików, obrazów lub informacji prasowych, z witryny wyłącznie do indywidualnego i niekomercyjnego użytku pod warunkiem zachowania praw autorskich i innych informacji o własności dołączonych do oryginalnych materiałów lub wszelkich kopii materiałów. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie pobranych materiałów do publicznego rozpowszechniania, celów komercyjnych lub innych celów dowolnego typu na innych stronach internetowych, w sieciowym środowisku komputerowym lub na nośnikach płaszczyznowych. Wszystkie edycje materiałów na stronie są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek nieuprawnione wykorzystanie jakichkolwiek materiałów, układu i wyglądu strony internetowej może naruszać prawo autorskie, prawo o znakach towarowych lub inne odpowiednie przepisy. W odniesieniu do wszelkich zachowań naruszających te postanowienia, DVDVideoSoft ma prawo do podjęcia prawnych i uczciwych środków zaradczych.

1. Zrzeczenie się odpowiedzialności

W odniesieniu do materiałów i informacji zawartych w witrynie, w tym między innymi tekstów, obrazów, punktów widzenia, recenzji, stron internetowych lub linków, DVDVideoSoft nie gwarantuje dokładności, kompletności, wystarczalności i wiarygodności takich materiałów i treści, pomimo starań mających na celu zapewnienie dokładnych materiałów i informacji w witrynie. Wszelkie materiały pobrane lub w inny sposób uzyskane za pośrednictwem witryny są wykonywane według własnego uznania i na własne ryzyko, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie infekcje systemu komputerowego lub utratę danych, które wynikają z pobrania takich materiałów lub korzystania z witryny.

DVDVideoSoft definitywnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia treści zawartych w witrynie oraz wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji na materiały i informacje, w tym między innymi gwarancji związanych z własnością, nienaruszaniem praw osób trzecich, jakością i brakiem wirusów komputerowych. DVDVideoSoft może dokonywać zmian w zawartości witryny w dowolnym czasie bez powiadomienia, prosimy o odwiedzanie witryny w celu uzyskania aktualnych informacji.

DVDVideoSoft wspomina o produktach lub rozwiązaniach dostarczanych przez firmy inne niż DVDVideoSoft na stronie tylko w celu dostarczenia powiązanych informacji, a taka wzmianka nie oznacza uznania lub rekomendacji DVDVideoSoft dla takich produktów lub rozwiązań.

2. Korzystanie z oprogramowania

Wszelkie oprogramowanie dostępne do pobrania lub użytkowania z tej witryny jest chronionym prawem autorskim dziełem firmy DVDVideoSoft. Korzystanie z oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej, która jest dołączona lub znajduje się w pakiecie z oprogramowaniem lub innych stosownych umów licencyjnych podpisanych przez i pomiędzy użytkownikiem a DVDVideoSoft (zwanych dalej "Umową Licencyjną"). Przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania należy przeczytać i zaakceptować wszystkie warunki Umowy Licencyjnej. Każde użycie, powielanie lub dystrybucja oprogramowania, które nie jest zgodne z Umową Licencyjną, jest wyraźnie zabronione.

Oprogramowanie jest objęte gwarancją, jeśli w ogóle, tylko zgodnie z warunkami umowy licencyjnej. Except as warranted in the license agreement, DVDVideoSoftdisclaims all warranties and conditions with regard to the software, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title or non-infringement.

3. Informacje zwrotne

Wszelkie komentarze lub materiały przesłane do DVDVideoSoft, w tym bez ograniczeń informacje zwrotne, takie jak pytania, komentarze, sugestie lub wszelkie inne powiązane informacje dotyczące oprogramowania, tej strony internetowej lub innych produktów, programów lub usług DVDVideoSoft (zwane dalej "Informacjami zwrotnymi"), uznaje się za jawne. DVDVideoSoft nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich informacji zwrotnych i może je bez ograniczeń powielać, wykorzystywać, ujawniać, prezentować, wyświetlać, przekształcać, tworzyć dzieła pochodne i rozpowszechniać wśród innych osób, a także może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takich informacjach zwrotnych w dowolnym celu, w tym między innymi do opracowywania, wytwarzania i wprowadzania na rynek produktów zawierających takie informacje zwrotne.

4. Oświadczenie o prawach autorskich

Wszystkie materiały, produkty i usługi zawarte w Witrynie są chronione prawem autorskim. DVDVideoSoft jest właścicielem wszystkich praw autorskich, o ile nie stwierdzono inaczej. Bez uprzedniej pisemnej zgody DVDVideoSoft, żadna zawartość witryny nie może być kopiowana, rozpowszechniana, fotokopiowana, odtwarzana, łączona lub transmitowana za pomocą super-linków lub wykorzystywana do innych celów komercyjnych przez jakąkolwiek osobę w jakikolwiek sposób, chyba że można ją pobrać lub wydrukować do niekomercyjnego i indywidualnego użytku. Wszystkie loga, znaki towarowe, nagłówki stron, obrazy, splash screen i grafika wyświetlane na tej stronie są znakami usług i/lub znakami towarowymi DVDVideoSoft. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, żaden z tych znaków nie może być rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób przez jakąkolwiek osobę lub podmiot.

5. Informacje ogólne

DVDVideoSoft może w każdej chwili bez uprzedzenia zmienić niniejsze Warunki, dlatego użytkownik powinien od czasu do czasu odwiedzać tę stronę w celu zapoznania się z najnowszymi Warunkami, ponieważ Warunki stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem a DVDVideoSoft i są wiążące w odniesieniu do korzystania z tej witryny, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy użytkownikiem a DVDVideoSoft dotyczące korzystania z tej witryny. Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków zostanie uznane za nieważne na mocy prawa, zasad, zarządzeń lub regulacji rządowych, nieważność ta nie wpływa na wykonalność pozostałych postanowień Warunków. Uzyskując dostęp do tej witryny, użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić DVDVideoSoft, jej podmioty stowarzyszone oraz ich członków zarządu, dyrektorów, agentów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, w tym kosztami obsługi prawnej, wynikającymi z treści użytkownika lub związanymi z nimi, korzystaniem z witryny lub naruszeniem któregokolwiek z Warunków.

6. Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków użytkowania lub innych pytań prosimy o kontakt z DVDVideoSoft za pośrednictwem strony Kontakt w Witrynie.